Verkoop voorwaarden
  Accueil 
   Verkoop voorwaarden
 

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen ----- Tape Service Coenraets NV, met maatschappelijke zetel te 1480 TUBIZE, Avenue Zénobe Gramme 7, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0464.600.405 (“Tape Service”), is leverancier van een volledig gamma industriële technische kleefstoffen, verpakkingsfolie, papier- en kartonverpakkingen en klittenband van hoge kwaliteit. Huidige algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten door Tape Service met een professionele koper (hierna “de Koper”). De algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten. Huidige AV worden beschouwd als aanvaard door de Koper wanneer deze een eerste bestelling plaatst aan dewelke deze algemene voorwaarden werden gevoegd of als hij deze uitdrukkelijk ondertekent. De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door Tape Service. Deze wijzigingen kunnen enkel gevolgen teweeg brengen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde AV zijn van toepassing op elke commerciële relatie tussen partijen, vanaf de verzending daarvan door Tape Service nadat de Koper een nieuwe bestelling heeft geplaatst. Wanneer Tape Service beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg. 2. Bestellingen ----- Alle offertes van Tape Service zijn geldig voor een periode van 30 dagen, behoudens andersluidende bepaling. De prijzen opgenomen in de offerte zijn slechts geldig voor zover de gehele offerte wordt afgenomen. Een bestelling is pas geldig als deze door Tape Service per mail is bevestigd. Het plaatsen van een bestelling of enige andere vorm van akkoordbevestiging van een offerte uitgaande van Tape Service waarbij huidige AV werden gevoegd, houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van huidige AV. De AV blijven integraal van toepassing op alle toekomstige bestellingen. Tape Service kan slechts geacht worden gebonden te zijn door een bestelling ingeval van schriftelijke orderbevestiging door Tape Service. Tape Service is niet gehouden tot aanvaarding van enige bestelling en zij is toegelaten bestellingen te weigeren, bijvoorbeeld als de Koper nog openstaande schulden heeft ten aanzien van Tape Service. Elke bestelling geplaatst door de Koper maakt een onherroepelijk intentie tot aankoop uit. Eens aanvaard door Tape Service kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd. Tape Service kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat: - Een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij Tape Service zich evenwel het recht voorbehoudt haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging; - Een bestelling door de Koper wordt geannuleerd onder betaling van een boete van 20% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Koper, onder voorbehoud van het recht van Tape Service om een hoger bedrag te vorderen indien de door Tape Service geleden schade hoger is dan de forfaitaire boete van 20% van de totale prijs. Een verzoek tot wijziging in de bestelling wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan Tape Service wordt gemeld op het e-mailadres: sales@tapeservice.be. Door Tape Service goedgekeurde wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde. Op geen enkele wijze kan Tape Service aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling verzocht door de Koper. Het behouden van de initiële streefdata bij wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Tape Service en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Koper vallen. Onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initiële koopovereenkomst beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de initiële bestelling of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde goederen) op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling. 3. Levering en risico ----- De bestelbon en/of orderbevestiging opgesteld door Tape Service kan een streefdatum voor levering bevatten. Deze streefdatum is louter indicatief en informatief. Het uitstel van streefdatum kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Koper, dan wel tot weigering van de betaling van de geleverde goederen, noch kan enig uitstel grond geven tot het annuleren van de bestelling. Tape Service is gerechtigd de levering uit te stellen zolang de Koper het voorschot dat voor de te leveren goederen is gevraagd en/of de prijs van vorige leveringen niet, of niet volledig, heeft betaald. Het risico voor verlies en schade aan de goederen wordt overgedragen op de Koper vanaf de levering. De levering vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats Ex Works op het adres van de zetel van Tape Service. De kosten en risico’s van transport vallen ten laste van de Koper. Tape Service draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van het transport, de diefstal, vernieling of welk ander risico dan ook, zelfs wanneer de transporteur door Tape Service werd gekozen. In geval van schade van welke aard ook ontstaan tijdens het transport, heeft de Koper geen verhaal tegen Tape Service en dient de Koper verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder of zijn verzekeraar. Het laden van de goederen gebeurt door de Koper en op zijn risico. De Koper is aansprakelijk voor alle schade tijdens of na de levering. De Koper die weigert de bestelde goederen af te halen betaalt een stockagevergoeding van 5 EUR netto per dag na de 15de dag van de datum van initiële levering. Alle risico’s inzake brand, diefstal of eender welke beschadiging zijn ten laste van de Koper vanaf de datum van initiële levering. Ingeval de koper de bestelde goederen weigert af te halen op datum van de initiële levering, zal de koopprijs door Tape Service onmiddellijk opeisbaar zijn vanaf de datum van initiële levering. De Koper kan de goederen daarna pas in ontvangst nemen als hij zowel de integrale koopprijs, de verschuldigde stockagevergoeding en eventuele nalatigheidsintrest en schadevergoeding zal hebben betaald aan Tape Service. Tape Service is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Tape Service is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 4. Niet-conformiteit en zichtbare gebreken ----- Het komt toe aan de Koper om de geleverde goederen te controleren en om desgevallend alle noodzakelijke opmerkingen te maken omtrent de goederen conform de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen per aangetekende brief aan Tape Service te worden geformuleerd binnen de twee werkdagen na ontvangst van de goederen en in ieder geval voordat zij geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, bewerkt of verder verkocht en vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen. Elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de Koper ontneemt deze het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige stockage van de goederen door de Koper. De opmerkingen geformuleerd door de Koper laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen. Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit kan worden ingesteld door de Koper meer dan 1 maand na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen werden geformuleerd en overgemaakt samen met de foto’s ter bewijs binnen de 48 uur na levering van de goederen. Na het verloop van deze termijn kan de Koper geen enkele non-conformiteit of zichtbaar gebrek ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit of zichtbaar gebrek inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van Tape Service wanneer laatstgenoemde een vordering tot betaling van openstaande schulden instelt. 5. Verborgen gebreken ----- Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Koper alvorens ingebruikname (“Verborgen gebreken”). Tape Service vrijwaart de Koper voor Verborgen gebreken, onder de wettelijke bepalingen en onder volgende voorwaarden: - De garantie geldt enkel op goederen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Koper; - De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door Tape Service zijn verkocht; - De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak; - De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van de stockage bij de Koper; - De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de technisch fiche die op eerste verzoek van de Koper kan worden overhandigd; - De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud; - De garantie dekt geen door de Koper gewenst prestatieniveau; - De garantietermijn is beperkt tot één maand na ingebruikname. Het komt aan de Koper toe de datum van ingebruikname aan te tonen. Slaagt de Koper er niet in aan te tonen dat de goederen minder dan een maand in gebruik zijn, dan zullen de goederen worden geacht in gebruik te zijn genomen voor een periode langer dan één maand; - Het verborgen gebrek wordt aan Tape Service ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen de twee werkdagen na kennisname van het verborgen gebrek en in ieder geval binnen de maand na de levering en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Tape Service te vervallen. - In geval van openstaande schulden van de Koper is het aan Tape Service steeds toegelaten herstellingen en/of vervangingen in het kader van de garantie op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden. 6. Terugzenden/herstel ----- In geval een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door Tape Service en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan: - Kan Tape Service vrij ervoor opteren de goederen die niet conform waren kosteloos te vervangen, dan wel deze terug te nemen en de prijs terug te betalen, zonder dat de Koper recht heeft op enige schadevergoeding, welke ook de gevolgen zijn van de vastgestelde gebreken. - De kosten en de risico’s voor het terugzenden van het goed vallen ten laste van de Koper. Geen enkele terugzending van goederen kan worden uitgevoerd door de Koper zonder voorafgaand en schriftelijke akkoord van Tape Service. Enkel een transporteur gekozen door Tape Service is toegelaten de terugzending te volbrengen. Bij miskenning van bovenvermelde punten verliest de Koper het recht op garantie. 7. Prijs ----- De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Koper zoals voorzien onder artikel 2. De prijzen en tarieven worden uitsluitend door Tape Service bepaald en kunnen door haar te allen tijde worden aangepast zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd aan de Koper. Geen enkel document voorgelegd door de Koper kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden weergegeven zonder taksen, leveringskosten en verpakkingskosten. Ze worden netto en zonder korting weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald. Tape Service kan bij een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Koper na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal goederen terug te trekken, dan behoudt TAPE SERVICE zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen. 8. Betaling ----- De betaling van de goederen vindt plaats op de zetel van Tape Service. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, moet de Koper elke factuur contant en zonder korting betalen. Enkel de effectieve inning van het volledig bedrag van de openstaande sommen zal gelden als volledige betaling. Om tegenstelbaar te zijn aan Tape Service, dient elk protest van een factuur per aangetekende zending te worden verstuurd aan laatstgenoemde binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn. Indien Tape Service redelijke vermoedens heeft dat de Koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de Koper in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan Tape Service of andere verkopers, dan is Tape Service gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur. In geval van weigering van de Koper van voormelde voorwaarden opgesteld door Tape Service zonder dat eerstgenoemde een voldoende solvabiliteitsgarantie biedt, dan is Tape Service gerechtigd om de verderzetting van geplaatste bestellingen of de levering daarvan te weigeren zonder dat de Koper dit kan afdoen als een ongerechtvaardigde weigering tot verkoop of zonder enig recht op schadevergoeding. 9. Laattijdige betaling ----- Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Koper op vervaldag: - zal van rechtswege en onmiddellijk door de Koper een interest overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling. - is de Koper bij wanbetaling een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 125,00 EUR. - kan Tape Service haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Koper. - vervalt het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en worden alle overige facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen en zijn verschuldigd ongeacht het toekennen van eventuele respijttermijnen. Tape Service behoudt zich het recht voor elke bestelling of de levering van de goederen op te schorten in geval van een onbetaalde bestelling. 10. Eigendomsvoorbehoud ----- De goederen blijven eigendom van Tape Service tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur, eventuele interesten en kosten. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die Tape Service heeft ten aanzien van de Koper en op alle goederen aangekocht bij Tape Service in het bezit van de Koper. De Koper kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald dus niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij Tape Service. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Tape Service. De Koper verbindt zich ertoe de goederen te verzekeren tegen verlies ervan en verbindt zich ertoe Tape Service op eerste verzoek inzage te bieden in de verzekeringspolis. Indien zou blijken dat de Koper geen dusdanige of geen voldoende verzekeringspolis heeft afgesloten, behoudt Tape Service zich het recht voor een verzekeringspolis tegen verlies van de goederen af te sluiten, op kosten van de Koper. In geval van wanbetaling is Tape Service gerechtigd een inventaris op te vragen van alle door haar verkochte producten aan de Koper die haar moet toelaten deze goederen terug te nemen. De Koper engageert zich hiervoor onmiddellijk het nodige te doen en kent Tape Service het recht toe haar opslagruimten te betreden om de goederen terug te nemen. Als de goederen zullen ondergebracht worden bij een derde (bijvoorbeeld de verhuurder van een onroerend goed gehuurd door de Koper), moet de Koper dit aan Tape Service melden alvorens de goederen effectief onder te brengen bij de derde. De Koper zal de identiteit en het adres van deze persoon opgeven, opdat Tape Service deze laatste op het eigendomsvoorbehoud kunnen wijzen. Alle kosten gemaakt voor de opeisbaarheid van de goederen alsook de kosten voor het terughalen van de goederen, dienen door de Koper te worden betaald. 11. Aansprakelijkheid ----- Gelet op de grote verscheidenheid van de toepassingsmogelijkheden van de producten van Tape Service, dient de Koper de geschiktheid ervan voor iedere toepassing in vraag te stellen en te onderzoeken of de beoogde producten aan de gestelde eisen van de koper voldoen dan wel kunnen voldoen. De Koper is gehouden noodzakelijke tests uit te voeren alvorens de producten te gebruiken. De Koper wordt geacht kennis te hebben van de voorschriften inzake het gebruik van de producten, opgenomen in de technische fiche welke op eerste verzoek van de Koper te verkrijgen is. De Koper zal uitsluitend en alleen alle risico’s dragen verbonden aan hun gebruik. Tape Service zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of lichamelijk letsel als gevolg van het gebruik van de producten, voorwerp van deze verkoop, voor eender welk specifiek doel, al dan niet overeenkomstig enige suggestie of aanbeveling van Tape Service. In geval van eender welk schadegeval wordt deze geacht te zijn veroorzaakt door een verkeerd gebruik door de Koper, met name een gebruik waarvoor de producten niet geschikt zijn, behoudens indien de Koper kan bewijzen alle gebruiksaanwijzingen op de letter correct te hebben nageleefd en de schade veroorzaakt is door een verborgen gebrek van het product. Enkel in het laatste geval zal Tape Service aansprakelijk kunnen worden gesteld, doch slechts maximaal ten belope van het factuurbedrag van de goederen in kwestie indien dat laatste meer bedraagt dan het bedrag waarvoor Tape Service verzekerd is en de aansprakelijkheid het bedrag waarvoor Tape Service verzekerd is, overtreft. Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van Tape Service enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijk of grove fout. Tape Service is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Tape Service is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In geval de aansprakelijkheid van Tape Service op enige wijze in het gedrang komt, kunnen wij hoe dan ook maximaal gehouden zijn tot het factuurbedrag van de goederen in kwestie indien dat laatste meer bedraagt dan het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn en onze aansprakelijkheid het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn overtreft. In geval Tape Service door derden wordt aangesproken, zal de Koper Tape Service geheel vrijwaren. De beperking van de aansprakelijkheid van Tape Service is ook van toepassing wanneer schade wordt veroorzaakt aan de Koper of aan derden door verkeerd advies of door inefficiënte hulp van de technici van Tape Service bij de keuze van het product of bij de behandeling of het gebruik ervan. 12. Overmacht ----- Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt. Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die Tape Service niet toelaten haar verplichtingen na te komen: een algemene of gedeeltelijke staking van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, brand, overstroming, oorlog, technische defecten in de productielijn, epidemieën, wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer of iedere andere oorzaak die de leveringen van Tape Service verhindert. In dergelijke omstandigheden zal Tape Service de Koper informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding. Ingeval van definitieve overmacht, zal de overeenkomst ontbonden worden, zonder enig recht op schadevergoeding van de Koper. 13. Ondeelbaarheid ----- Indien één of meerdere van de clausules uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan. 14. Intellectuele eigendom ----- Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Tape Service rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tape Service worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd. 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank ----- De contractuele relatie tussen Tape Service en de Koper wordt exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten. Elk geschil tussen Tape Service en de Koper zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Waals-Brabant, afdeling Nijvel, België. 16. Aanvaarding door de Koper ----- De Koper bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. De Koper doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.