Verkoop voorwaarden
  Accueil 
   Verkoop voorwaarden
 

Verkoopsvoorwaarden


1     
Algemeen

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke orderbevestiging van, en op elke overeenkomst tussen, Tape Service Coenraets NV (hierna “Tape Service”) ten aanzien van/en een koper (hierna “de Koper”).
Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Koper zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de taal waarin deze zijn opgesteld, erkent hij ervan voorafgaandelijk effectief kennis te hebben genomen, en verzaakt hij uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden blijven behoudens wijziging van toepassing op alle toekomstige bestellingen.
Tape Service kan huidige algemene voorwaarden op basis van objectieve elementen te allen tijde wijzigen en dergelijke gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing worden op de eerste bestelling geplaatst na kennisgeving daarvan aan de Koper.
Het niet uitoefenen van een recht door Tape Service zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand van enig recht, aangezien een dergelijke afstand schriftelijk en uitdrukkelijk moet bevestigd worden.


2     
Bestellingen

Alle offertes van Tape Service zijn behoudens andersluidend akkoord tussen partijen geldig voor een periode van 30 dagen. De daarin vermelde prijzen gelden slechts op voorwaarde dat de offerte integraal door de Koper wordt aanvaard.
Een bestelling is slechts geldig, en bindt Tape Service, voor zover Tape Service deze per e-mail heeft bevestigd. Tape Service heeft het recht om een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld als de Koper ten aanzien van haar nog openstaande schulden heeft.
Een aanpassing of annulering van een (bevestigde) bestelling is slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van Tape Service. De Koper richt hieromtrent een schriftelijk verzoek aan sales@tapeservice.be.
In geval van een aanpassing van een bestelling, houdt Tape Service zich het recht voor de aanvankelijk meegedeelde levertermijn uit te stellen.
In geval van een annulering van een bestelling, heeft Tape Service van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een forfaitaire vergoeding t.b.v. twintig procent (20%) van de prijs van het order, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.
Eventuele onderhandelingen omtrent een aanpassing van een bestelling kunnen geenszins de uitvoering van de (oorspronkelijke) overeenkomst tussen partijen beïnvloeden en verschaft geen van beide partijen het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.


3     
Levering en risico

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, geschiedt de levering van de goederen Ex Works (in de zin van de laatste versie van de Incoterms zoals vastgesteld door de ICC) op de maatschappelijke zetel van Tape Service. Het risico op verlies en beschadiging van de goederen gaat conform deze Incoterm over op de Koper. Tape Service is in geen geval en zelfs indien de transporteur door haar werd gekozen, aansprakelijk voor het verlies en beschadiging van de goederen, zodat de Koper zich desgevallend dient te richten tot de transporteur of zijn verzekeraar.
De meegedeelde leveringstermijnen, zelfs in een orderbevestiging, zijn steeds indicatief en te goeder trouw opgegeven, maar zijn niet bindend. Eventuele laattijdige levering geeft de Koper geen recht op enige schadevergoeding of annulering van de bestelling. Tape Service behoudt zich het recht voor om de levering uit te stellen tot volledige betaling door de Koper van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.
Indien de Koper of persoon die in zijn naam handelt niet aanwezig is op het afgesproken leveringsadres en/of tijdstip, of de levering onmogelijk is, heeft Tape Service vanaf de vijftiende (15de) dag na de initiële leverdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een forfaitaire vergoeding t.b.v. vijf euro (5 EUR) netto per dag, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.
Indien de Koper de goederen op de initiële leverdatum weigert af te halen, wordt de koopprijs vanaf de initiële leverdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar. De Koper kan de goederen daarenboven pas in ontvangst nemen als hij de t.a.v. Tape Service verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook volledig (en dit m.i.v. voornoemde vergoeding) heeft betaald.
Leveringen (en facturatie) van goederen in verschillende delen zijn behoudens andersluidend akkoord en voor zover deze een zelfstandige waarde toekomt, mogelijk en kunnen geen aanleiding geven tot klachten.

4     
Niet-conformiteit en zichtbare gebreken

De Koper of persoon die in zijn naam handelt, dient de aard, de hoeveelheid en de goede staat van de goederen na te gaan bij inontvangstname.
De Koper dient alle klachten omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan Tape Service te melden, ten laatste twee (2) werkdagen na ontvangst van de goederen, maar in ieder geval voor gebruik, bewerking, (door)verkoop daarvan. Deze melding dient foto’s te bevatten die onmiskenbaar bewijs leveren van de zichtbare gebreken. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit, op straffe van verval, binnen een (1) maand na de levering van de goederen in te stellen.
Het gebruik, de bewerking of de (door)verkoop van de goederen ontneemt de Koper het recht om een klacht omwille van zichtbare gebreken te melden. Tape Service is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van onzorgvuldige stockage daarvan door de Koper.
Indien de Koper zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt, wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard.

5     
Verborgen gebreken

Onder verborgen gebrek wordt verstaan gebrek in het verkochte goed dat, hoewel het reeds bestaat op het ogenblik van de koop, voor de Koper niet zichtbaar is bij levering, en dat de zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het door Tape Service bestemd is. Gebreken die tot uiting komen na levering worden tot het bewijs van het tegendeel (door de Koper) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van levering en/of het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de Koper.
Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Tape Service niet geacht kennis te hebben van, of rekening te (hebben) (ge)houden met de toepassing die de Koper van de gekochte goederen zal maken en kan Tape Service hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Koper is aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
De Koper dient alle klachten omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan Tape Service te melden, binnen de twee (2) werkdagen na ontdekking daarvan, en in ieder geval uiterlijk één (1) maand na levering. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de verborgen gebreken. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, binnen een (1) jaar na levering in te stellen.
Tape Service kan hoe dan ook enkel aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de goederen op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Koper en indien de technische voorschriften van Tape Service (zoals vermeld in de technische fiche die op eerste verzoek aan de Koper worden overhandigd) correct werden nageleefd.

6     
Retour/remedies

In geval een klacht voor gebrekkige goederen tijdig en conform artikel 4 en 5 van deze algemene voorwaarden aan Tape Service werd gemeld, heeft Tape Service het recht – discretionair door haar te beslissen – de goederen behept met de gebreken te vervangen, dan wel de koopprijs te reduceren, of het goed terug te nemen en de koopprijs terug te betalen zonder dat dit verder aanleiding kan geven tot bijkomende vergoeding.
Een retourzending is slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van Tape Service. Dit akkoord kan geenszins worden beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid door Tape Service. De kosten en risico’s voor een retourzending vallen ten laste van de Koper. Taper Service behoudt zich het recht voor om een transporteur aan te stellen.
Enige klacht van welke aard ook schort de betalingsverplichtingen van de Koper niet op en machtigt de Koper niet om de levering te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken.
Tape Service behoudt zich het recht om haar verplichtingen onder dit artikel op te schorten tot volledige betaling door de Koper van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

7     
Prijs

De bestellingen worden behoudens andersluidend akkoord tussen partijen gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden van toepassing op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling door de Koper. De prijzen worden steeds weergegeven exclusief taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen, en leverings- en verpakkingskosten. Taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd dan wel van toepassing zouden worden, zijn behoudens andersluidend akkoord tussen partijen integraal ten laste van de Koper.
De prijzen zijn daarenboven netto, dit zonder korting. Een eventuele korting is gebaseerd op de volledige offerte/bestelling, en geldt slechts bij een integrale aanvaarding daarvan door de Koper. Bij teruggave van (een aantal) goederen heeft Tape Service het recht om de eventuele korting teniet te doen.
De prijzen en voorwaarden kunnen op basis van objectieve elementen te allen tijde door Tape Service worden aangepast. De aangepaste prijs en voorwaarden zijn van toepassing vanaf de kennisgeving daarvan aan de Koper.
Geen enkel document voorgelegd door de Koper kan resulteren in enige wijziging van de prijzen en voorwaarden.

8     
Betaling

Iedere factuur is behoudens andersluidend akkoord tussen partijen contant en (dit) zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Tape Service. Ieder protest m.b.t. een factuur dient op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven toe te komen op de maatschappelijke zetel van Tape Service. Het protest dient om geldig te zijn inhoudelijk te worden gemotiveerd.
Indien er bij Tape Service op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Koper, onder meer door daden van (gerechtelijke) uitvoering tegen de Koper, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van Tape Service in de goede uitvoering van de door de Koper aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt Tape Service zich uitdrukkelijk het recht voor om de leveringen op te schorten, voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen van de Koper en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Koper weigert een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door Tape Service gevraagde zekerheden te stellen, heeft Tape Service het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de Koper te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Indien het door de Koper aan Tape Service verschuldigde bedrag, zijnde de onbetaalde facturen en de waarde van de nog uit te voeren bestellingen, de limiet voor de openstaande facturen overschrijdt, die (op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, of tijdens de uitvoering daarvan) door de kredietverzekeraar van Tape Service voor de Koper is bepaald, heeft Tape Service het recht om al haar verbintenissen ten aanzien van de Koper met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de Koper verschuldigde bedrag opnieuw lager is dan de hiervoor bedoelde limiet.

9     
Laattijdige betaling

Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de bijzonder wettelijke interestvoet zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Bovendien is de Koper desgevallend tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan twaalf procent (12%) op het openstaande (totaal)bedrag (inclusief taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen) met een minimum van honderdvijfentwintig euro (125 EUR) per factuur, zelfs indien een respijttermijn werd toegekend en dit onverminderd het recht van Tape Service om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag vervalt elk eventueel betalingsuitstel dat door Tape Service werd toegestaan, en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Tape Service op de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Wanneer de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, hierin begrepen de betaling van de goederen, behoudt Tape Service zich daarenboven het recht voor om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering/productie/levering van alle lopende bestellingen op te schorten, ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de Koper, dit evenwel onverminderd (eventuele) andere rechten waarover Tape service beschikt waaronder het recht op schadevergoeding lastens de Koper.
Schuldvergelijking door de Koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Tape Service heeft het recht om alle vorderingen op de Koper of met de Koper verbonden vennootschappen te compenseren met enige in haar hoofde openstaande schulden, van welke aard ook en ongeacht of deze schulden zeker, opeisbaar of vaststaan zijn. Huidige bepaling en deze mogelijkheid zijn tevens geldig en tegenwerpelijk in geval van insolventie, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie of faillissement in hoofde van de Koper.

10   
Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Tape Service tot volledige betaling door de Koper van de verschuldigde bedragen, uit welke hoofde ook. Zolang er niet volledig betaald werd, kan de Koper deze niet doorverkopen of als zekerheid aanwenden.
Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Tape Service.
De Koper verbindt zich ertoe de goederen voldoende te verzekeren tegen verlies, en Tape Service op eerste verzoek inzage te verlenen in de betreffende verzekeringspolis. Indien (zou blijken dat) de goederen niet of onvoldoende zijn verzekerd, behoudt Tape Service zich het recht voor om op kosten van de Koper een passende verzekering(spolis) (tegen verlies) af te sluiten.
In geval de Koper de geleverde goederen niet tijdig en correct betaalt, heeft Tape Service het recht om onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder verdere ingebrekestelling alle goederen terug te vorderen (en daarvan desgevallend voorafgaand een inventaris te vragen). De Koper stelt deze goederen op eerste verzoek ter beschikking op de maatschappelijke zetel van Tape Service, bij gebreke waaraan de Koper Tape Service het recht verleent om de (opslag)ruimte(s) waar(in) de goederen zich bevinden te betreden.
Indien de Koper de goederen bij een derde (bijvoorbeeld de verhuurder van een onroerend goed gehuurd door de Koper) wenst onder te brengen, zal de Koper Tape Service hiervan in ieder geval voorafgaand op de hoogte brengen. Deze melding dient de identiteit en het adres van de derde te bevatten.
Alle kosten gemaakt voor de uitwinning van de goederen alsook de kosten voor het terughalen daarvan, dienen door de Koper te worden betaald.

11   
Aansprakelijkheid

Tape Service is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de Koper of persoon voor wie de Koper verantwoordelijk is.
Gelet op de grote verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van de producten van Tape Service, dient te Koper de geschiktheid ervan voor iedere toepassing in vraag te stellen en te onderzoeken of de beoogde producten aan de gestelde eisen van de Koper (kunnen) voldoen. Van de Koper wordt geacht noodzakelijke tests uit te voeren alvorens de goederen te gebruiken. De Koper wordt tevens geacht kennis te hebben van de voorschriften inzake het gebruik van de goederen opgenomen in de technische fiche dewelke op eerste verzoek aan de Koper wordt overhandigd. De Koper zal uitsluitend en alleen alle risico’s dragen m.b.t. het gebruik van de goederen. Tape Service zal onverminderd hetgeen hierboven is uiteengezet, in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of lichamelijk letsel als gevolg van het gebruik van de goederen, voor eender welk specifiek doel, al dan niet overeenkomstig enige suggestie of aanbeveling van Tape Service. In geval van eender welk schadegeval wordt deze geacht te zijn veroorzaakt door een inadequaat gebruik door de Koper, met name een gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn, behoudens indien de Koper kan bewijzen alle gebruiksaanwijzingen op de letter correct te hebben nageleefd en de schade veroorzaakt is door een verborgen gebrek van het goed. Enkel in dat laatste geval zal Tape Service onder de voorwaarden in huidig artikel aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is Tape Service in geen geval aansprakelijk voor, en kan Tape Service onverminderd hetgeen in artikel 6 van huidige algemene voorwaarden is voorzien niet gehouden zijn tot, vergoeding ten aanzien van de Koper van enige vorm van directe alsook immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Koper).
De totale aansprakelijkheid van Tape Service per schadegeval is behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de defecte levering, of indien hoger, het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Tape Service werd afgesloten. De in dit artikel opgenomen beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing in geval van een zware fout in hoofde van Tape Service, alsook een opzettelijke fout begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
Deze bepaling is tevens van toepassing indien het schadegeval wordt veroorzaakt ingevolge verkeerd advies of inefficiënte hulp bij de keuze, behandeling en/of het gebruik van de goederen door technici van Tape Service.
De Koper zal Tape Service ten aanzien van derden geheel vrijwaren.

12   
Overmacht

In geval van overmacht in hoofde van Tape Service, worden de verplichtingen van Tape Service ten aanzien van de Koper geschorst. Indien de overmacht in hoofde van Tape Service langer dan twee (2) maanden zou duren, heeft Tape Service het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Onder overmacht wordt verstaan (i) de (al dan niet onvoorzienbare) omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verzwaard wordt, of (ii) de hierna vermelde gevallen: oorlog, terreur, terreurdreigingen, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, exploitatieongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materialen en/of grondstoffen, epidemieën, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, energietekort, overmacht in hoofde van een leverancier of onderaannemer en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

13   
Deelbaarheid

Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

14   
Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Tape Service rusten dienen haar op eerste verzoek te worden terugbezorgd, en kunnen geenszins zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.

15   
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor alle betwistingen omtrent een aanbod, offerte en orderbevestiging van, en overeenkomst tussen, Tape Service ten aanzien van/en de Koper zullen de rechtbanken van het arrondissement Waals-Brabant, afdeling Nijvel exclusief bevoegd zijn, en zal het Belgische recht, met uitsluiting van het verdrag der verenigde naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, exclusief van toepassing zijn.